Σκοπός

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’102), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του Γραφείου Σταδιοδρομίας είναι να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δοκίμων των ΑΕΝ και των ναυτιλιακών εταιριών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγηση τους σε πλοία των εταιριών για τη συμπλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισής τους. Μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος και της διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρετεί τόσο τους σπουδαστές όσο και τις ναυτιλιακές εταιρίες στη διαδικασία ναυτολόγησης των σπουδαστών για την πραγματοποίηση του Α΄ και Β΄ Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού Ταξιδίου. Πιο συγκεκριμένα:

  • Διευκολύνει το σπουδαστή/στρια κατά τη διαδικασία της αναζήτησης του για ναυτολόγηση σε πλοία, αφού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δηλώνεται η διαθεσιμότητα του στις ναυτιλιακές εταιρίες.
  • Παρέχει άμεση πληροφόρηση στις ναυτιλιακές εταιρίες αναφορικά με το συνολικό αριθμό των σπουδαστών προς ναυτολόγηση και στη χρονική διαθεσιμότητα τους για την πραγματοποίηση του Α’ ή Β’ Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού Ταξιδίου, ανά ΑΕΝ και κατηγορία (Πλοίαρχος ή Μηχανικός).
  • Παρέχει άμεση εποπτεία της ροής απορρόφησης και διαχείρισης «διαθέσιμων» σπουδαστών και πλοίων.
  • Τηρεί χρήσιμα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη διαθεσιμότητα σπουδαστών, τις ζητούμενες ειδικότητες, την απορρόφηση των σπουδαστών κτλ. Τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται από το Γραφείο Σταδιοδρομίας ως βασικοί άξονες για τον προσδιορισμό των δράσεων στον τομέα της επαφής με τις ναυτιλιακές εταιρίες αλλά και στον σχεδιασμό ενός πλάνου για την περαιτέρω διευκόλυνση των σπουδαστών.”
  • Εκδίδει βεβαιώσεις αναφορικά με την εκτέλεση των Θαλάσσιων Εκπαιδευτικών Ταξιδίων.