Νομοθεσία

 • Νόμος 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77), «περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»
 • Νόμος 2638/1998 (ΦΕΚ Α’ 204), περί «οργάνωσης και λειτουργίας της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις».
 • Νόμος 4150/2013 (ΦΕΚ Α’102), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
 • Π.Δ 177/74 (ΦΕΚ Α΄64) όπως ισχύει «περί οργανικής συνθέσεως των πληρωμάτων των επιβατηγών (ακτοπλοϊκών – μεσογειακών – τουριστικών) πλοίων»
 • Π.Δ 237/87 (ΦΕΚ Α΄102) «σύνθεση των πληρωμάτων φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας 500,01 μέχρι 3.000 κόρων»
 • Π.Δ 251/1999 (ΦΕΚ Α’206), περί «εκπαίδευσης επί πλοίου των σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού».
 • Π.Δ 103/2014 (ΦΕΚ Α’170), «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» .
 • Π.Δ. 141/ 2014 (ΦΕΚ Α’ 232) « Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998»
 • Π.Δ 79/2012 (ΦΕΚ Α’ 137) Δ.Σ. STCW 78΄ «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
 • Ν.Δ 2687/53 (ΦΕΚ Α' 317) «περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού»
 • Υ.Α 700//1984 (Υ.Α 70004/3209 ΦΕΚ Β’ 309) «οργανική σύνθεση πληρώματος επιβατηγών– τουριστικών πλοίων»
 • Υ.Α 70003/1639/8-4-1986 (ΦΕΚ Β΄ 289), «καθορισμός συνθέσεως Φ/Γ Πλοίων ανεπάνδρωτου μηχανοστασίου UMS-ACCU κλπ ολικής χωρητικότητας 500,01-3000 κόρων»
 • Υ.Α 70003/5423/1986 (ΦΕΚ Β΄ 916), «οργανική σύνθεση αυτοματοποιημένων Φ/Γ πλοίων άνω 3000 κοχ»
 • Κανονισμός Σπουδών των ΑΕΝ (ΥΑ ΥΠΕΠΘ-ΥΕΝ 3615.3/03/00 27-10-2000, ΦΕΚ Β’ 1393), όπως ισχύει.
 • Υ.Α Μ 2311.4/301/95 (ΦΕΚ Β΄ 10/96) «οργανική σύνθεση πληρώματος των Ε/Γ – ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ πλοίων»
 • Υ.Α 3511.1/13/28-5-13 (ΦΕΚ Β΄ 1383) «σύνθεση πληρώματος επιβατηγών πλοίων αναψυχής με πλόες άνω των 30 ν.μ. διάρκειας εντός 24ώρου »
 • Υ.Α Αριθμ. Μ 3615/02/14 (ΦΕΚ Β’ 845/2014), για την «Κατ’ Εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου.»