ΚΕΠ

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.) χορηγούνται τα εγχειρίδια Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου στους σπουδαστές που θεμελίωσαν το δικαίωμα εκτέλεσης του ταξιδιού. Κατόπιν τούτου οι σπουδαστές όλων των Α.Ε.Ν. προσέρχονται στη Δ.ΕΚ.Ν. προκειμένου να παραλάβουν το εγχειρίδιο Κ.Ε.Π. αφού απαραιτήτως προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) για χορήγηση εγχειριδίου Κ.Ε.Π. σε πλοίο υπό ελληνική σημαία, ο σπουδαστής/στρια πρέπει να προσκομίσει

  • το ναυτικό του φυλλάδιο
  • τη βεβαίωση ναυτολόγησης από την εταιρία.

Η Υπηρεσία (Δ.ΕΚ.Ν.) στη συνέχεια θα ελέγξει τα ανωτέρω δικαιολογητικά απόκτησης εγχειριδίου Κ.Ε.Π.και θα προβεί:

  • στην χορήγηση του εγχειριδίου Κ.Ε.Π. θέτοντας σε αυτό υπηρεσιακή σφραγίδα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του σπουδαστή/στριας και
  • στην ενημέρωση του αρχείου της.
  • Στη συνέχεια επί της βεβαίωσης ναυτολόγησης ο σπουδαστής/στρια υπογράφει ότι παρέλαβε το εγχειρίδιο Κ.Ε.Π.
  • Σημειώνεται ότι το εγχειρίδιο Κ.Ε.Π. δύναται να παραληφθεί και από τρίτο πρόσωπο εφόσον υφίσταται σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση.

β) για ναυτολόγηση σε πλοίο υπό σημαία τρίτης χώρας ή σημαίας Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο σπουδαστής/στρια πρέπει να προσκομίσει:

  • το ναυτικό του φυλλάδιο
  • τη βεβαίωση από την εταιρία όπου αναφέρεται αν υπηρετεί ή όχι Έλληνας Αξιωματικός επί του πλοίου της αντίστοιχης ειδικότητας που πρόκειται να ναυτολογηθεί, προκειμένου να του χορηγηθεί εγχειρίδιο Κ.Ε.Π. στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα για την περίπτωση που στο πλοίο όπου θα ναυτολογηθεί δεν υπηρετεί Έλληνας αξιωματικός. Στην περίπτωση αυτή ζητείται ως δικαιολογητικό πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Β2.

Εν συνεχεία, η διαδικασία ελέγχου της κανονικότητας συμπλήρωσης των εγχειριδίων Κ.Ε.Π. και αρχειοθέτησης αυτών διενεργείται από τις Ακαδημίες φοίτησης των σπουδαστών οι οποίες και συντάσσουν σχετικό πρακτικό αξιολόγησης ταξιδίου.

Εγχειρίδια Κ.Ε.Π. Καταστρώματος : Εγχειρίδια Κ.Ε.Π. Μηχανής: